Omsorgs- og Specialtandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om regelmæssig tandpleje med eftersyn og behandling af tænder og/eller tandproteser for borgere over 18 år

Målet med ydelsen

At du kan få udført forebyggende og behandlende tandpleje, selv om du ikke er i stand til at komme til en almindelig tandlæge. Omsorgs- socialtandplejen vil kunne udføre næsten al tandbehandling i dit eget hjem.
Den maksimale egenbetaling i omsorgstandplejen er 555 kr. (2022) 

Bevilling af omsorgs- og socialtandplejen

 • Du skal være tilmeldt folkeregistret i kommunen.
 • Du skal have væsentlige nedsatte fysiske og/eller psykiske handicaps.
 • Du skal være bundet til hjemmet og få hjælp til næsten alle funktioner og være ude af stand til at anvende almindelige tandplejetilbud.

  Hvis du har brug for omsorgs- eller socialtandpleje, skal du kontakte en visitator, der hjælper dig med at søge:

  Visitationen:
  Tlf. 58 57 45 00 (telefontid på hverdage fra 8.15 - 9.00)

  Hvis du bor i plejebolig, kan centersygeplejersken hjælpe dig med at søge.

Leverandør af omsorgs- og socialtandpleje

Specialtandpleje

Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.
Den maksimale egenbetaling er 2050 kr. (2021).

Kontakt til Specialtandplejen, Æblehaven 2, 4200 Slagelse
Tlf. nr.: 58 52 49 88

Visitation: 

 1. Hjemmeboende børn og unge, som er omfattet af servicelovens § 32 om særlige dagtilbud til børn, der pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud kan visiteres til specialtandplejen.
 2. Børn, som ifølge folkeskolelovens § 20 er berettigede til at modtage tilbud om specialundervisning pga. vidtgående fysisk/psykisk udviklingshæmning eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser kan visiteres til specialtandplejen.
 3. Personer, som har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller regionale almene ældreboliger efter lov om almen boliger m.v., der er etableret af kommunen eller regionen efter aftale med kommunen.
 4. Patienter, der er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger. 
 5. Visitation til specialtandplejen for andre over 18 år sker via omsorgstandplejen efter en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.
Siden er sidst opdateret 31. maj 2022